sobota, 26 grudnia 2020

John "Ecstasy" Fletcher of Whodini R.I.P.

1964 - 2020

Brak komentarzy: